ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа - підприємець Цикунов Андрій Анатолійович (далі - «Виконавець»), який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни і загальні положення

1.1. Послуги по підключенню до сервісу «Кошторис 8 Онлайн» - це комплекс заходів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, в результаті яких Користувач отримує можливість дистанційно (через глобальну мережу Інтернет) використовувати програму «Будівельні Технології: Кошторис 8» на оплачений період, згідно обраного Тарифу, з можливістю збереження на локальний комп'ютер створеної в програмі кошторисної документації.

1.2. Програма - комп'ютерна програма для складання і перевірки кошторисної документації «Будівельні Технології: Кошторис 8».

1.3. Публічна оферта - пропозиція Виконавця, викладена на Сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.4. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://smeta.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.5. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.

1.6. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.7. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.8. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, як стаціонарний, так і переносний (мобільні телефони, смартфони тощо), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

1.9. Тариф - це період, протягом якого Користувач має право користуватися Послугами, передбаченими цим Договором.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві Послуги з підключення до сервісу «Кошторис 8 Онлайн» на умовах, передбачених цим Договором, а Користувач зобов'язується оплатити такі послуги відповідно до обраного Тарифу.

3. Вартість і порядок надання послуг

3.1. Вартість послуг визначається на підставі Тарифів, опублікованих на сайті Виконавця.

3.2. Користувач вибирає Тариф на сайті Виконавця і оформляє рахунок на оплату (безготівковий розрахунок) або здійснює оплату, використовуючи платіжну систему.

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Користувачем вартості відповідного Тарифу, що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця ця оферта вважається акцептована, а Договір укладеним.

3.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.6. Виконавець протягом одного робочого дня з моменту укладення Договору направляє Користувачеві на електронну пошту всю необхідну інформацію для підключення до сервісу «Кошторис 8 Онлайн» (файл підключення, логін, пароль) та інструкцію з підключення.

3.7. Виконавець надає Користувачеві послуги з підключення до сервісу «Кошторис 8 Онлайн» в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом терміну, передбаченого Тарифом.

3.8. Виконавець надає Користувачеві консультації по підключенню до сервісу «Кошторис 8 Онлайн» і роботі в програмі «Будівельні Технології: Кошторис 8» в робочі дні з 9:00 до 18:00 за київським часом.

3.9. Послуга вважається наданою з моменту підключення Користувача до сервісу «Кошторис 8 Онлайн».

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Права та обов'язки Користувача:

4.1.1. Користувач добровільно і самостійно вибирає Тариф на сайті Виконавця, і заповнює всю необхідну інформацію для підключення, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, адресу діючої електронної пошти, телефон, а також інші дані, на вимогу Виконавця, необхідні для ідентифікації Користувача і його платежів.

4.1.2. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки за допомогою ресурсів, зазначених на сайті Виконавця.

4.1.3. Користувач зобов'язується не вчиняти дії, спрямовані на усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту сайту Виконавця і Програми.

4.1.4. Користувач зобов'язується не передавати третім особам облікові дані для доступу до сервісу «Кошторис 8 Онлайн».

4.2. Права і обов'язки Виконавця:

4.2.1. Виконавець зобов'язується надавати за запитом Користувача відповідні бухгалтерські документи за договором (рахунки, акти).

4.2.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору при порушенні Користувачем чинного законодавства і цього договору.

4.2.3. Виконавець має право вимагати у Користувача, при необхідності ідентифікації платежів, документи, що підтверджують персональні дані Користувача.

4.2.4. Виконавець має право проведення планових технічних робіт на сервісі «Кошторис 8 Онлайн», протягом яких сервіс «Кошторис 8 Онлайн» може бути недоступний Користувачеві. Виконавець повідомляє Користувача про планові технічні роботи шляхом опублікування відповідної інформації на сайті Виконавця не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до їх виконання.

4.2.5. У разі технічної необхідності Виконавець має право проводити позапланові технічні роботи.

4.2.6. Виконавець не несе відповідальності за налаштування програмного або апаратного забезпечення Користувача, в тому числі за якість інтернет-з'єднання на стороні Користувача.

5. Термін дії оферти

5.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

5.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відповідальність за результати використання сервісу «Кошторис 8 Онлайн» цілком і повністю лежить на Користувачі.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7.2. Сторона, для якої він настав Форс-мажор звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору

8.1. Дія цього Договору припиняється:

8.1.1. Після закінчення терміну дії Тарифу.

8.1.2. За згодою Сторін.

8.1.3. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

8.1.4. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених цим Договором.

8.1.5. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. Обробка персональних даних

9.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти тощо) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.

9.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мету обробки і збору персональних даних.

10. Заключні положення

10.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

10.2. Акцептувавши дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

10.3. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

10.4. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Реквізити Виконавця

Фізична особа - підприємець Цикунов Андрій Анатолійович

ІПН: 2447005876
п/р UA853515330000026002060380828 в АТ КБ «ПриватБанк», м. Харків, МФО 351533
Є платником єдиного податку 3 гр. платників.

Контактний телефон: +38 (050) 327-13-12

61120, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, буд. 10-Б, кв. 5

UA  |  RU
© Computer Logic Group. All rights reserved
+38 (057) 341-80-80, оffісе@smeta.ua